Tervel Version française English version Българска версия
МЕТОДИКА


На всеки наш ученик се изготвя шахматно – психологичен профил и според неговите индивидулни особености се
прави програма.


Същинската мисия на древната игра
Шахматът е най – значимия човешки модел.
Основание за тази теза читателят ще намери в следните съображения: в един шахтурнир могат да участват състезатели без ограничение на : възраст,пол,раса,религиозна принадлежност, образователен ценз.
Участват също хора с различни дефицити – двигателни,слухови, зрителни.
Езиковата бариера като социален феномен, тук не е от значение.
Всеки участник се съобразява с единни за планетата правила,разполага с количество фигури и време, аналогични на съперника му.
Шахматният коефициент 
Eло отразяващ нивото на постижение се изчислява по универсална за всички континенти формула.
По същият начин е решен и въпросът с шахматните звания.
Практически постигната квалификация в която и да е страна е валидна в целия свят.                 
Участниците в състезания са в позиция на 
уникална равнопоставеност, която им дава възможност да реализират потенциала си.
Подобна равнопоставеност на хората някъде другаде в техните многообразни дейности, за съжаление не съществува.
Горепосочените хора може да се съберат заедно и на концерт или футболен мач, но там те са в известен смисъл само зрители, са в пасивна,некреативна позиция.
Този модел,чи
eто ядро е равнопоставеността е изключително условие – възможност, човек да бъде добър със себе си и с другите.
Разбира се тази възможност трябва да е подкрепена с подходяща психологическа информираност и култура.
В идеята чрез шахматът да укрепваме психологическата си устойчивост и духовно здраве, и да развиваме компетенциите си за доброто като теория и практика, можем да определим същинската му мисия.
В културалната традиция битува схващането, че шахматът е игра, синтез на наука, изкуство и спорт.
Всъщност той е специфична дейност, която се изразява в противоречиво единство на материя, пространство, време и неизмерима фигурна виталност.
Точно неизмеримостта на фигурната активност и виталност е в основата на ситуации с шахматни Давид и Голиат, където духът побеждава материята и парадокса гради изкуство.
Тази дейност притежава 
измерим спектър от феномени като : резултати,коефициенти, звания и др. и неизмерим спектър, който отразява формирането на способност за поемане на отговорност, за справяне с критични ситуации,балансиране на ценности, вникване в другата гледна точка и т.н.
Постигнатите тук умения и компетентният им пренос в различни житейски сфери, разширява неимоверно възможностите за всякаква професионална реализация,за социална адаптация и щастие в личният живот.
Проблемът за загубата.
Всъщност тя е такава само що се касае до измеримия спектър на шаха.
В действителност всички само печелят.
Шахматната партия с резултата си е преди всичко пространство, където човек се учи на толеранс и гради общочовешки духовни ценности.
Бъдещето на тази дейност не е само и единствено в придобиването на коефициенти и звания, в съответното им парично остойностяване.
Перспективието за човечеството е в осъзнаването на същинската мисия на този модел.
Шахматът е дейност не за шампиони,а за човеци,дейност която може да възпитава всички възрасти и гради духовното в човешкото същество.

                    Димитър Серафимов
Магистър по философия и психология,
Фиде майстор по шахмат

 

 

 


 

 

 
 Créer un site
Créer un site